×
  • انجام کلیه تست های شنوایی مرسوم برای بزرگسالان (اودیومتری. تیمپانومتری)
  • تجویز انواع سمعک هوشمند و فرا هوشمند نامریی
  • انجام تست های شنوایی نوزادان و اطفال (ABR و OAE و ASSR)
  • انجام تست های تشخيصی
  • سرگیجه (ECochG و cervical VEPM)
  • توانبخشی سرگیجه
  • درمان BPPV
  • ساخت انواع قالب های ضد صوت و ضد اب